Tổng quan

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH LÀO CAI

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai (sau đây gọi tắt là Đài tỉnh)là tổ chức trực thuộc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc (sau đây gọi tắt là Đài khu vực), Tổng cục Khí tượng thủy văn, có chức năng thực hiện các hoạt động dự báo, thông tin tư liệu KTTV, điều tra cơ bản, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét và giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi tỉnh Lào Cai và thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc Đài khu vực Việt Bắc.